Siedem grzechów głównych

Temat ćwiczenia ma charakter hasłowy i jego interpretacja może przebiegać na różnych poziomach abstrakcji, pozostając w bliższej lub dalszej relacji z wątkiem biblijnym. Szerokie pole interpretacyjne zakłada pełną swobodę wypowiedzi artystycznej jak również dowolność kształtowania konwencji obrazowania, skala tonu wypowiedzi, zawartych emocji może przebiegać od powagi i patosu, do ironii, czy też drwiny, żartu.

Finalna forma projektu zależy w znacznym stopniu od jasnego określenia punktu wyjścia i zachowania spójnego charakteru całości wypowiedzi, co pozwoli na zbudowanie wielowarstwowego projektu opierającego się na wysoce zindywidualizowanych przemyśleniach i doświadczeniach. Przygotowanie finalnego projektu musi się opierać na solidnej analizie tematu, popartej przygotowaniem szkiców pokazujących możliwe pomysły realizacji, wstępnie zajawiające dobór środków i technik litograficznych oraz dodatkowych: rysunkowych, malarskich, fotograficznych etc., wspomagających wykonanie całości konceptu. Zadanie to ma charakter wielowątkowej narracji – niezależnie od przyjętej konwencji czy poetyki obrazowania. Powinno być rozbudowywane na kilku poziomach jednocześnie, co wiąże się z zachowaniem dużej dyscypliny pracy, umiejętnością podziału tejże pracy na etapy, a także z samodzielnym wyborem środków wspomagających ekspresję wypowiedzi. Istotne jest zachowanie właściwych proporcji – zrównoważenie ilości włożonej pracy i spędzonego czasu do efektu finalnego.

Student ma nie tylko zapoznać się z możliwościami techniki druku płaskiego jakim jest litografia. Chcemy aby młody grafik nie myślał o efekcie końcowym swojej pracy wyłącznie w formie pojedynczej odbitki na papierze, ale jako o wielowarstwowym projekcie odwołującym się do jego jednostkowych doświadczeń i wrażliwości. Projekt finalny jest zatem definiowany poprzez dokonanie samodzielnych decyzji i przyjęcie zdecydowanej strategii obrazowania, zakłada nie tylko zaistnienie grafiki ale też osadzenie jej w pewnym kontekście, chodzi o pokazanie procesu powstawania i rozbudowywania koncepcji. Strona wizualna może zostać dookreślona warstwą tekstualną, aczkolwiek nie jest to warunkiem. Prezentacja projektu finalnego powinna mieć charakter narratywny, roboczo nazwany książką. Prezentowane w cyklu prace powinny mieć przemyślany układ, zaplanowany jako sekwencja rozkładówek. Materiał, na którym odbita zostanie książka nie jest z góry narzucony i zależy w największym stopniu od decyzji studenta, przyjętej optyki (estetyzm – antyestetyzm) oraz doboru odpowiednich środków ekspresji.
_
realizacje ćwiczeń:
Martyna Wyrzykowska, rok II – 2011/12
Ewa Pomorska, rok II – 2011/12
Magdalena Zych, rok II – 2011/12
Piotr Kołakowski, rok II – 2011/12
Kaja Gadomska, rok III – 2011/12
Greta Samuel, rok III – 2011/12
Sylwia Szablak, rok III – 2011/12
Maria Kamińska, rok III – 2011/12
Katarzyna Surman, rok III – 2011/12
Jacek Ambrożewski, rok III – 2011/12